Nr. Data Denumire document Deschide
1 01/02/2023 Buget local 2023 Deschide
2 06/01/2023 Anunt Proiect de hotarare discutare buget local 2023 DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 22/03/2021 Anunt proiect de hotarare privind discutarea si aprobarea bugetului local 2021 DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 17/05/2019 Hotarare privind adoptarea bugetului local pentru anul 2019 Deschide
2 23/04/2019 Bugetul local pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022 Deschide
3 28/03/2019 Buget provizoriu 2019 DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 29/03/2017 Buget local 2017 Deschide
2 01/03/2017 REFERAT BUGET LOCAL 2017 DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 31/12/2016 Bilanț contabil 31.12.2016 Deschide
2 28/11/2016 Buget rectificat 28.11.2016 Deschide
3 15/06/2016 BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMAT PENTRU ANII 2017-2019/15.06.2016 Deschide
4 15/06/2016 BUGET DEZVOLTARE RECTIFICAT 14.06.2016 Deschide
5 15/06/2016 BUGET FUNCTIONARE RECTIFICAT 15.06.2016 Deschide
6 31/03/2016 BILANT REZULTAT 31.03.2016 Deschide
7 31/03/2016 BILANT 31.03.2016 Deschide
8 05/02/2016 BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 31/12/2015 BILANT 31.12.2015 Deschide
2 19/02/2015 BUGET PENTRU ANUL 2015 DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 31/12/2014 CHELTUIELI REALIZATE 31.12.2014 Deschide
2 31/12/2014 BILANT 31.12.2014 Deschide
3 31/12/2014 VENITURI REALIZATE 31.12.2014 Deschide
4 10/02/2014 Bugetul local pe anul 2014.Estimari pentru anii 2015-2017 Deschide
5 10/02/2014 Bugetul local pe anul 2014.Sectiunea de functionare Deschide
6 10/02/2014 Bugetul local pe anul 2014.Sectiunea de dezvoltare DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 31/12/2013 Bilant 31.12.2013 Deschide
2 31/12/2013 Contul de rezultat patrimonial 31.12.2013 Deschide
3 30/06/2013 Contul de rezultat patrimonial 30.06.2013 Deschide
4 30/06/2013 Bilant 30.06.2013 Deschide
5 31/03/2013 Contul de rezultat patrimonial 31.03.2013 DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 31/12/2012 Bilant 31.12.2012 DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 30/09/2011 BILANT 30 SEPTEMBRIE 2011 Deschide
2 30/09/2011 REZULTAT PATRIMONIAL LA 30.09.2011 Deschide
3 01/08/2011 Bugetul local rectificat al comunei Mileanca pe anul 2011 Deschide
4 30/03/2011 Bugetul de venituri si cheltuieli pe trimestrul I 2011 Deschide
5 11/02/2011 Aici puteți vizualiza bugetul local pentru Primaria comunei Mileanca pe anul 2011 DeschideNr. Data Denumire document Deschide
1 31/03/0003 Bilant 31.03.2013 Deschide